Dutch Vision Components BV (DVS)

Dutch Vision Components BV (DVS)

荷兰

Dutch Vision Components BV(DVS)销售视觉组件,如工业相机等。

网站:https://www.machinevision.nl/en/

地址:Dutch Vision Components BV (DVS) Voorerf 6 Breda 4824, Breda 4824, GN Phone:31-76-543-0588 Headquarters

DVC machinevision B.V.自2004年以来一直是比荷卢经济区原始设备制造商的视觉合作伙伴,并在全球范围内提供视觉解决方案。这从A品牌视觉组件的独特分布到针对食品、机器人和运动应用的客户特定视觉模块的开发。 技术创新投资是DVC的关键。通过DVC,客户将直接受益于视觉市场的较新发展。在我们与原始设备制造商和系统集成商的密切合作中,伙伴关系至关重要。

相关内容